VietSchool

(Dành cho người phụ trách xếp thời khóa biểu)

VietSchool

(Dành cho học sinh và giáo viên)

VietSchool

VietSchool

(Dành cho giáo viên sử dụng học - thi online)

Danh sách ràng buộc hỗ trợ

THÂN THIỆN

Thời gian nghỉ (bận).
Số tiết chờ dạy (tiết trống) tối đa.
Số tiết nghỉ giữa 2 buổi sáng chiều.
Số ngày dạy.
Số tiết dạy tối đa.
Số ngày tối đa trong tuần có khoảng tiết dạy.
Số tiết dạy tối thiểu trong buổi.
Số tiết dạy liên tục tối đa.
Số buổi tối đa chỉ dạy 1 tiết trong tuần.
Số buổi dạy tối đa trong tuần.
Chỉ dạy một buổi trong ngày.
Vị trí phải có tiết dạy của một giáo viên.
Số buổi tối đa không dạy tiết đầu.
Số nhóm tối đa trên buổi.
Tạo ngày họp hội đồng bộ môn.

RÀNG BUỘC TIẾT GIẢNG

Sắp tiết cố định.
Tiết không học
Tiết đôi không học giờ ra chơi.
Các tiết giảng học không trùng buổi.
Các tiết giảng có thời gian học không trung nhau.
Quy định học cách ngày giữa các tiết giảng.
Hai tiết giảng xếp liền kề nhau.
Các tiết giảng học vào cuối buổi.
Các tiết giảng học vào đầu hoặc cuối buổi.

RÀNG BUỘC CHO LỚP

Quy định thời gian nghỉ.
Số tiết trống tối đa trong tuần của tất cả giáo viên.
Số tiết tối thiểu trên buổi.
Số tiết tối đa trên ngày.
Số buổi tối đa không dạy tiết đầu.
Số buổi học tối đa trong tuần.
Vị trí phải có tiết học của lớp.
Số tiết nghỉ giữa 2 buổi sáng.
Số nhóm tối đa trên buổi.

RÀNG BUỘC CHO MÔN HỌC

Số môn học tối đa trên buổi.
Môn học không học chung buổi với môn học khác.
Số tiết tối đa của môn học trên buổi.
Môn học không dùng phòng.

RÀNG BUỘC TRƯỜNG CÓ NHIỀU CƠ SỞ

Thời gian để thay đổi cơ sở.
Số tiết tối thiểu để thay đổi cơ sở.
Số lần tối đa thay đổi cơ sở trong ngày.

RÀNG BUỘC CHO PHÒNG HỌC

Quy định môn học nào học phòng nào.
Lớp nào học phòng nào.
Các ràng buộc này áp dụng cho các trường thiếu phòng học, thực hành, thí nghiệm.
Và nhiều ràng buộc khác.

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ PHỨC TẠP

VietSchool TKB hỗ trợ nhiều nghiệp vụ đặc thù dành cho trường chuyên và các trường có nghiệp vụ phức tạp, cụ thể như sau:
Ghép lớp, ghép giáo viên.
Lớp có môn học mà có nhiều người tham gia dạy.
Một giáo viên dạy nhiều lớp cùng lúc.
Một lớp học hai môn cùng lúc. Minh hoạ: Lớp 11A1 và 11A2 học chung môn nghề, nhưng nữ học tin học, nam học trồng trọt, giáo viên dạy tròng trọt riêng và giáo viên dạy tin học riêng. Đến giờ học thì nữ 02 lớp ghép lại học chung và giáo viên tin học dạy, tương tự nam 02 lớp học chung và giáo viên trồng trọt dạy.